Confirmaziun

Dir schi a l’aigna cretta

Ün giavüsch s’accumplischa: ün uffant ha pudü crescher in sia cretta, es uossa üna giuvna o ün giuven independent e decida libramaing: Eu vögl ir inavant süllas vias da mia vita culla benedicziun dal Segner. Eu vögl cuntinuar a dar spazi a dumondas ed a sömmis illa seguitanza da Cristus.

Dürant l’ottavel e nouvavel on da scoula vain approfuondi quai cha noss giuvens han imprais a chasa i’l ravuogl da lur famiglias ed in scoula. Temas da vita e cretta dessan pudair gnir discus cun spiert avert in üna buna cumünanza. La partecipaziun a cults divins dess sdruagliar l’interess da celebrar nossa cretta insembel cun la raspada.

La confirmaziun vain pel solit celebrada a la Dumengia da las Palmas, uschè cha noss confirmats pon tour la prüma jada la Chamüngia a Pasqua.

Cun saidesch ons as pon noss confirmats eir partecipar vi dals process democratics in nossa comunità.