Battaisem

Benedits per la vita

Il battaisem es ün segn da la lia da Dieu culs umans, da sia gronda amur. Cun el dvantaina nouvs umans, uffants da Dieu, üna part da la gronda famiglia cristiana, clomats a crescher in nossa cretta, spranza ed amur.

Sco cha Gesu Crist ans ha incumbenzats, battiaina in nom dal Bap, dal Figl e dal Spiert Sonch (Mt 28,19), bognand il frunt da noss uffants da battaisem trais jadas cun aua. Nus ingrazchain a Dieu pel miracul da quista nouva vita e til rovain per sia benedicziun. E schi: il Segner es cun nus tuot ils dis, fin a la fin dal muond! (Mt 28,20)

Il sacramaint dal Battaisem as fuonda sül fat cha Gesu es svess gnü battià da Joannes Battista i’l Jordan. (Mc 1,9–11)

Gugent pon Els tour sü contact culla pravenda per far giò ün battaisem. I’l rom d’ün discuors pon Els manzunar Lur idejas e Lur giavüschs.